A Multisign Hungary Kft. Általános Szerződési Feltételei

1.§. Általános szabályok

A Multisign Hungary Kft. minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve a vevő személyétől. Jelen feltételek hatálya csak akkor nem terjed ki a Multisign Hungary Kft. által kötött szerződésekre, amennyiben ezt a Multisign Hungary Kft. kifejezetten kiköti.

2.§. A szerződés létrejötte

A Multisign Hungary Kft. csak a vevő, illetve megrendelő írásban adott megrendelése és ennek ugyancsak írásban történt visszaigazolása útján létrejött szerződés alapján létesít saját árui adásvételére, illetve szállítására jogviszonyt. Ehhez képest szóbeli megállapodások érvénytelenek. A telefonon és elektronikus formában (e-mail) feladott megrendelés az áru és a számla átvételével, valamint az átvételi elismervény aláírásával megfelel az írásban feladott megrendelésnek. A Multisign Hungary Kft. a megrendelő nyomtatvány adatainak értelemszerű kitöltésével fogadja el a vevő, illetve a megrendelő által aláírt ajánlatot, amelynek révén a Multisign Hungary Kft. és a vevő közötti adásvételi, vagy szállítási szerződés jön létre. Amennyiben az adásvételi szerződés megkötése után olyan tények jutnak a Multisign Hungary Kft. tudomására, amelyek szerint a vevő ellen fizetésképtelenség miatt felszámolási vagy csődeljárási, illetőleg végelszámolási eljárás indul, vagy ennek törvényes feltételei fennállnak, továbbá a vételár megfizetése egyéb okból nem biztosított, a Multisign Hungary Kft. jogosult az adásvételi, illetve szállítási szerződéstől elállni. Ebben az esetben a Multisign Hungary Kft. nem köteles az elállás miatt kártérítésre a vevővel, illetve a megrendelővel szemben, sőt a Multisign Hungary Kft. jogosult a tulajdonosi jogai érvényesítése mellett saját kárai megtérítése iránt igényt támasztani. Cégünk üzleti koncepciója alapján a Multisign Hungary Kft. a Ptk. 8:1. § 4. pontja szerinti szakmai vállalkozó végfelhasználóknak szállítja termékeit, az értékesítés magánszemély fogyasztók felé nem irányul. E szerint a szállításra a vállalkozások közti szerződésekre vonatkozó szabályok irányadók. Az áru továbbértékesítése esetén az abból eredő igényekért a Multisign Hungary Kft. a termékfelelősség szabályai szerint tartozik felelősséggel.

3.§. Szerződéses eladási ár

A Multisign Hungary Kft. mindenkori eladási árai az általa visszaigazolt árakkal megegyezőek. Az árak forintban, a vevő által megjelölt szállítási címen történő átadással értendők. A Multisign Hungary Kft. egységárai ÁFÁ-t nem tartalmaznak, azonban a számlázott tételeken az ÁFA-tartam feltüntetésre kerül. A Multisign Hungary Kft. csomagolási díjat nem számít fel. A Multisign Hungary Kft. fenntartja magának a jogot, hogy ezt a költséget a megrendelt tétel és a szállítási cím függvényében megváltoztassa. Amennyiben egy szállítás a vevő hibájából vagy kérésére hiúsul meg, és a szállítást a vevő a későbbiekben újra megrendelné, a Multisign Hungary Kft. jogosult a meghiúsult első szállítás során felmerült kikészítési, csomagolási és szállítási költségeket a vevő felé elszámolni.

4.§. Az áru kiszállítása és átadása

A Multisign Hungary Kft. az általa visszaigazolt szállítási határidőket minden esetben igyekszik betartani, azonban a vevő tudomásul veszi, hogy az esetleges szállítási késedelem nem képezheti a vevő részéről semmilyen követelés tárgyát. A vevő a 30 napot elérő esetleges szállítási késedelemnél megrendelésétől elállhat. A Multisign Hungary Kft. egyéb eltérő kifejezett írásbeli megállapodás hiányában az elő- és részszállítás jogát fenntartja. Vis maior esetén a Multisign Hungary Kft. jogosult a szerződés teljesítését egészben, vagy részben megtagadni anélkül, hogy emiatt a vevő kártérítési igényre jogosult lenne. Amennyiben a vevő átvételi késedelembe esik, illetve az áru átvételét jogalap nélkül megtagadja, úgy a Multisign Hungary Kft. az emiatt előálló károk követelése mellett jogosult a szerződéstől elállni, és az árut máshol értékesíteni. A szerződés teljesítésének helye a vevő telephelye. A vevő az árut a fuvarozótól minden esetben mennyiségi átvizsgálás után írásban elismerten veszi át.

5.§. Mennyiségi és minőségi reklamációk

A vevő esetleges mennyiségi és minőségi kifogásait az áru átvételétől számított 15 napon belül jelentheti be írásban a Multisign Hungary Kft-nél. Ennek esetleges elmulasztása az igény-érvényesítési jog elvesztését eredményezi. A vevő az esetleges mennyiségi reklamációhoz csatolni köteles az áru átvételekor felvett, az áruhiányt rögzítő, a fuvarozóval együttesen aláírt jegyzőkönyvet, amely egyértelműen tanúsítja, hogy milyen áruhiányt állapítottak meg az áru átadásakor. Minőségi reklamáció esetében a vevő köteles írásbeli bejelentésben a kifogásolt termék cikkszámát, csomagolását és megnevezését feltüntetni, valamint az általa reklamált hibajelenséget megjelölni. A vevőt terheli annak bizonyítása, hogy az általa állított hiányok és kifogások ténylegesen fennállnak. A vevő köteles minden olyan intézkedés megtételére, amely a felmerülő károk enyhítésére, elkerülésére, avagy a harmadik személlyel szembeni fellépéshez szükséges.

6.§. Vételár kiegyenlítése

A Multisign Hungary Kft. által kiállított számla ellenértékét a vevő készpénzfizetés esetén az áru átvételekor azonnal kiegyenlíti, míg a szállítási szerződés esetében átutalással a számlán feltüntetett fizetési határidőn belül köteles kiegyenlíteni. Amennyiben a vevő fizetési késedelembe esik, úgy a Ptk. szerint érvényes mindenkori késedelmi kamatot köteles megfizetni. A Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a vevő fizetési késedelme vagy nemfizetése esetén a Multisign Hungary Kft. a követelés érvényesítésére követeléskezelő cég szolgáltatásait veheti igénybe. Az adásvételi szerződés megkötésével a vevő egyben hozzájárul, hogy ebben az esetben a Multisign Hungary Kft. a vevőnek a követelés érvényesítéséhez szükséges adatait a követeléskezelő cégnek átadja. Minden, a követelés behajtásával kapcsolatban felmerülő költséget, mint pl.: ügyvéd, bíróság, inkasszóiroda költsége, a vevő teljes mértékben elfogad és megfizet. A vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy ha több számlán szereplő tartozása áll fenn a Multisign Hungary Kft-vel szemben, és ezekből akár egy árutétel megfizetésével késedelembe esik, akkor e késedelme az összes többi számlában szereplő még nem esedékes tartozását is lejárttá teszi. Elfogadja továbbá, hogy ezen tételeket a Multisign Hungary Kft. behajtja. Ebben az esetben minden számla csak akkor számít teljesítettnek, ha a teljes számlaösszeg került kifizetésre, esetleges részfizetések nem számítanak teljes kifizetésnek. Amennyiben a késedelem mértéke eléri, illetve meghaladja a 30 napot, úgy a Multisign Hungary Kft. jogosult a szerződéstől elállni, és a 7.§-ban rögzített tulajdonjoga alapján az áru visszavétele iránt intézkedni. Az ezzel kapcsolatban felmerülő károk megtérítésére a vevő köteles.

7.§. Tulajdonjog fenntartása

A Multisign Hungary Kft. teljes mértékben fenntartja magának a leszállított áru tulajdonjogát az áru ellenértékének teljes kifizetéséig. A vevőt büntetőjogi felelősség is terheli a Multisign Hungary Kft. tulajdonjogának esetleges megsértéséért. A tulajdonjog csak a szerződésben rögzített teljes eladási ár tényleges megfizetésekor száll át a vevőre. Amennyiben a Multisign Hungary Kft. fenntartott tulajdonjogát érvényesíteni kívánja, úgy a vevő köteles az árut minden külön eljárás mellőzésével haladéktalanul a Multisign Hungary Kft. részére visszaadni. A vevő tudomásul veszi, hogy az elállási jog gyakorlása esetén az áru visszavételében a Multisign Hungary Kft. igazolt képviselőit nem akadályozhatja, ezért tűrni köteles az áru visszavételével, illetve visszaszállításával kapcsolatos szükséges eljárást.

8.§. Kihelyezett raktárak

Ha a vevő átadás-átvételi elismervénnyel a Multisign Hungary Kft-től egy meghatározott kihelyezett raktár létesítése céljából árut vesz át, akkor az így átvett menynyiséget a lehető legnagyobb gondossággal kell kezelnie, és felelősen megőriznie. A vevő a raktárban kezelt árumennyiségben esetlegesen előálló bármilyen kár esetén a Multisign Hungary Kft-t teljes körűen kártalanítja. A vevő az így átvett árumennyiségből jogosult a Multisign Hungary Kft. mindenkori árlistája szerint saját céljaira árut átvenni. Vevő köteles – egyéb kikötés hiányában – minden naptári hónapban a nála tárolt, Multisign Hungary Kft. tulajdonát képező árukról írásbeli leltárt adni, melyben köteles feltüntetni a raktárban maradó, ill. az abból átvett áruféleségek darabszámát. A Multisign Hungary Kft. az írásbeli lista alapján a vevő által átvett árukat leszámlázza, amelyet a vevő a számlában közölt határidőn belül köteles kiegyenlíteni. A Multisign Hungary Kft. fenntartja a jogot arra, hogy 24 órás előzetes értesítés mellett a vevő havi írásbeli leltárjában feltüntetett egyéb áruit visszaszállítsa. Amennyiben a vevő az eredetileg meghatározott raktárból valamely árut eltávolít, úgy azt saját célú felhasználásnak kell minősíteni. A raktárba szállított valamennyi áru, az áruellenérték teljes kiegyenlítéséig a Multisign Hungary Kft. tulajdonában marad, a 7.§. szerint. A vevő a Multisign Hungary Kft-nek megadja a jogot, hogy 24 órával történő előzetes bejelentés alapján munkaidő alatt az árut leltározhassa, és a megőrzés és szakszerű tárolás körülményeit ellenőrizhesse.

9.§. Követelések érvényesítése

A Multisign Hungary Kft. a vevő nem teljesítése esetén jogi eljárást kezdeményez, melyben az alábbi költségek felszámítására jogosult: Fizetési meghagyásos eljárásban eljárási díjként a követelés 3%-a, de legkevesebb 10.000,- Ft, míg ügyvédi munkadíjként a követelés összegének 2,5%-a, de legkevesebb 25.000,- Ft+Áfa összeg. Peres eljárásban a követelés összegének 3%-a, mint további illeték, valamint további ügyvédi költségek. Felszámolási eljárásnál 80.000,- Ft illeték, 25.000,- Ft közzétételi díj, valamint 60.000,- Ft + Áfa ügyvédi munkadíj. Végrehajtási eljárásban a követelés 1%-a, mint illeték, és 15.000,- Ft+Áfa ügyvédi munkadíj.

10.§. Egyebek

Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében a Magyar Polgári Törvénykönyv szabályai értelemszerűen irányadóak. A Multisign Hungary Kft.-nek jelen szerződési feltételek hatálya alá tartozó szerződéseiből eredő esetleges jogvitái eldöntésében a Budapesti XIII Kerületi Bíróság rendelkezik kizárólagos illetékességgel. A vevő kijelenti, hogy a 2000. évi XXV. Tv. 30.§-a alapján a veszélyes anyagok, illetve veszélyes készítmények foglalkozásszerű felhasználásához szükséges hatósági engedélyekkel rendelkezik.